Praktijkorganisatie

Ik werk uitsluitend op afspraak. Om de telefoonoverlast tijdens de consultaties te beperken vragen ik u om bij voorkeur uw afspraken online te boeken. Gelieve oog te hebben voor het volgende:

 • Gelieve het aantal agendapunten per consultatie te beperken.
 • Indien u met meerdere personen komt, gelieve per persoon een aparte consultatie te boeken.
 • Gelieve steeds uw identiteitskaart of (voor kinderen) ISI+ kaart mee te nemen naar de consultatie. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat uw dossier up-to-date blijft.
 • Indien u nog een afspraak wenst voor de dag zelf en er is geen plaats meer gelieve telefonisch contact op te nemen voor 10u.

Link: online afspraak maken

 • Om een geplande afspraak te annuleren, dient u dit uiterlijk vier uur van tevoren te doen via de bevestigingsmail die u heeft ontvangen bij het maken van de afspraak, of telefonisch. Indien u nalaat uw afspraak tijdig en correct te annuleren, zal er een bedrag van 15 euro in rekening worden gebracht.
 • Voor afspraken met de verpleging geldt een annuleringstermijn van 48 uur.

Er zijn steeds plaatsen voorbehouden die pas de dag zelf geboekt kunnen worden vanaf 07:00h.
Vindt u online toch geen afspraak en denkt u die dag nog op raadpleging te moeten komen,
gelieve dan te bellen voor 10u. We zoeken samen naar een oplossing.

 
 

Om tal van redenen ben ik genoodzaakt om het aantal huisbezoeken te beperken. Owv het
grote patiëntenaantal ben ik niet meer in de mogelijkheid om steeds tot bij de patiënt thuis te
gaan. In de praktijk ben ik ook het best uitgerust om u te onderzoeken, dit komt de kwaliteit
van onze geleverde zorg ten goede. Bovendien beschik ik in de praktijk over uw medisch
dossier. Door een afspraak te maken in de praktijk, hoeft u nooit lang te wachten.
Om deze redenen zijn de huisbezoeken geografisch beperkt. (gebied tussen R6-
Stuivenbergvaart-Stuivenberglaan-Vrijbroekpark-Europalaan- Dennenstraat- LeliestraatMotstraat-Smisstraat-Plattebeekstraat-Zonnestraat-Boerenkrijgstraat-Duivenstraat-TivolilaanR6) Mensen die buiten deze zone wonen zijn welkom in de praktijk, maar hou er rekening
mee dat ik niet op huisbezoeken kan komen, ook niet in de toekomst. Huisbezoeken blijft ook
binnen het werkingsgebied een uitzonderingsmaatregel: alleen voor uitgesproken minder
mobiele patiënten die niet vervoerd kunnen worden.
Huisbezoeken worden steeds telefonisch aangevraagd, tussen 8u00 en 10u00.

 

Elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 12u-12u30 kan u bellen voor inlichtingen of korte
vragen. Gelieve u aan deze uren te houden, aangezien de arts dan wel aan de computer zit
maar geen patiënten heeft, waardoor andere patiënten niet gestoord worden tijdens een
raadpleging. Bellen kan op (+32) 0476 64 41 74.

 

Tijdens de week kan u tijdens de openingsuren van de praktijk voor dringende gevallen altijd telefonisch terecht.

’s Avonds na 19 uur en op weekend- en feestdagen kan u voor dringende gevallen een beroep doen op de huisartsenwachtdienst van Mechelen op het telefoonnummer 1733.

In het weekend en op feestdagen kan u na aanmelding via 1733 terecht in de Huisartsenwachtpost Regio Mechelen, naast de spoedgevallendienst van het AZ Sint-Maarten, Liersesteenweg 435, Mechelen.
Meer informatie vind je op http://www.wachtpostmechelen.be.

De wachtdienst van de apothekers na 22u is bereikbaar op 015/330.333, u vindt de apotheek met wachtdienst op www.apothekers-mechelen.be.

 

Door de huidige drukte in de praktijk is er een patiëntenstop. Op deze manier probeer ik
voldoende tijd te voorzien voor de vaste patiënten en probeer een kwaliteitsvolle opvolging te
garanderen. Ik neem geen nieuwe patiënten aan. Ik maak wel een uitzondering voor huisgenoten van
patiënten die reeds bij mij geregistreerd zijn. Hiervoor kun je ons telefonisch contacteren.

 

Voorschriften en attesten kunnen alleen tijdens de consultatie verstrekt worden en dus niet telefonisch aangevraagd worden. Een uitzondering hierop zijn de voorschriften die n.a.v. een consultatie (bijvoorbeeld na de resultaten van een bloedonderzoek) geschreven worden. Dit stemt overeen met de regels van het RIZIV en de Orde der artsen.

Zorg ervoor dat je tijdens de raadpleging voldoende voorschriften vraagt zodat je toekomt tot de volgende consultatie. Maak samen met uw arts afspraken binnen welke tijd dit moet gebeuren, om een goede opvolging te verzekeren. Vooraleer je naar de raadpleging komt, kan het nuttig zijn om te controleren hoeveel medicatie je thuis nog hebt.

U kan tijdens een consultatie ook geen voorschriften vragen voor familieleden. Zij dienen zelf op consultatie te komen. Dit geldt niet alleen voor de voorschriften maar ook voor allerhande attesten en verwijsbrieven. Je arts kan enkel een ongeschiktheidsattest invullen als hij de patiënt ondervraagd én onderzocht heeft. Je huisarts mag ook enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

 

Echte griep is geen “erge verkoudheid”: echte griep is een ernstige ziekte waardoor jaarlijks heel wat mensen sterven, ook in België. Een griepvaccinatie biedt bescherming tegen de griep en meer nog tegen zijn ernstige complicaties zoals longontsteking, wat vaak behandeld moet worden in het ziekenhuis.

Mensen die ingespoten worden hebben dus minder kans om ziek te worden wanneer de griep zich aanbiedt (meestal pas in december, januari en februari).

Stap 1: afhalen griepvaccin
Iedereen kan zonder voorschrift een griepvaccin kopen bij de apotheker. Als u behoort tot de risicogroepen (zie onderaan), dan voldoet u aan de terugbetalingsvoorwaarden.

Stap 2: vaccineren
Vaccineren gebeurt steeds op afspraak .. De griepprik wordt best gegeven tussen midden oktober en midden december. We voorzien speciale prikmomenten om de drukte in de praktijk aan te kunnen. Deze afspraken zijn uitsluitend bedoeld voor het zetten van het griepvaccin. De dokter kan niet ingaan op andere zaken (voorschriften, resultaat besprekingen of andere vragen) om het voor uzelf en de andere patiënten zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Aandachtspunten:

 • doe makkelijke kledij aan
 • na het zetten van vaccin is er een wachttijd van 15 minuten in de wachtkamer voorzien
 • extra aandacht: indien u klachten heeft van koorts, hoest, ademhalingsproblemen, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, geur- en smaakverlies, verkoudheid, diarree mag u niet
  naar het prikmoment komen maar neem je telefonisch contact op met je huisarts (of wachtarts in het weekend via het nummer 1733).

Doelgroepen
Groep 1:

 • personen met een risico op complicaties: zwangere vrouwen, chronische zieken (vanaf de leeftijd van 6 maanden) zoals hartziekten, longziekten (astma en COPD), obesitas, een lever- of nierziekte of een spierziekte.
 • personen met een leeftijd boven 65 jaar
 • personen die verblijven in een instelling
 • personen onder langdurige aspirinetherapie

Groep 2:

 • personen werkzaam in de zorgsector

Groep 3:

 • personen die onder hetzelfde dak wonen als groep 1 of die zorg dragen voor kinderen jonger dan zes maanden
 

Voor risicogroepen blijft vaccinatie tegen COVID-19 aangewezen. Deze boosterprikken kunnen op de praktijk gegeven worden.

Het Vaccin dient niet door de patiënt te worden voorzien, maar is ter beschikking op de praktijk.

Praktische info:

Stap 1: vaccineren
Vaccineren gebeurt steeds op afspraak. De boosterprik wordt best vanaf half september tot half november. Er worden specifieke prikmomenten voorzien om de drukte in de praktijk aan te kunnen. Deze afspraken zijn uitsluitend bedoeld voor het zetten van het vaccin. De dokter kan niet ingaan op andere zaken (voorschriften, resultaat besprekingen of andere vragen) om het voor uzelf en de andere patiënten zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Aandachtspunten:

 • doe makkelijke kledij aan
 • na het zetten van vaccin is er een wachttijd van 15 minuten in de wachtkamer voorzien
 • extra aandacht: indien u klachten heeft van koorts, hoest, ademhalingsproblemen, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, geur- en smaakverlies, verkoudheid, diarree mag u niet
  naar het prikmoment komen maar neem je telefonisch contact op met je huisarts (of wachtarts in het weekend via het nummer 1733).

Doelgroepen
Groep 1:

 • Alle 65+’ers
 • Personen die in een instelling voor langdurige zorg of verpleeghuis wonen
 • Alle zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap)
 • Iedereen met een body mass index (BMI) ≥ 40 kg/m²
 • Alle personen van 18 jaar of ouder die lijden aan een onderliggende chronische aandoening
 • Alle kinderen met ernstige chronische aandoeningen (die de nierfunctie, het maag-darmkanaal, het hart- en vaatstelsel, de ademhaling of de neurologische gezondheid aantasten)
 • Alle personen met een verstandelijke beperking zoals dementie, ernstige depressie, schizofreniespectrumstoornissen
 • Alle personen met een zeldzame ziekte (waaronder het syndroom van Down met bijbehorende comorbiditeiten of immunologische stoornissen)
 • Alle personen met een immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling

Groep 2:

 • Alle personen werkzaam in de gezondheidszorg (binnen en buiten zorginstellingen

Groep 3:

 • Alle personen die in hetzelfde huishouden wonen (de cocoonvaccinatiestrategie) als ernstige en zeer ernstige immuungecompromitteerde patiënten

 

Indien u komt voor een schuldsaldoverzekering of een verzekering gewaarborgd inkomen, gelieve dan eerst telefonisch contact op te
nemen om een afspraak te plannen . Bij voorkeur tijdens het telefonisch halfuurtje.

 

Gelieve een afspraak te maken voor een consultatie om uw uitslagen te bespreken. Het bespreken van uitslagen kan niet gebeuren per e-mail of telefonisch.

 

Dr Vanden Berghen hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verwerkt uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon kan geïdentificeerd kan worden. Dr Vanden Berghen houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en de gezondheidsgegevens worden verwerkt door CareConnect en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

In het kader van deze nieuwe privacywetgeving (GDPR) mogen er geen laboresultaten/verslagen/voorschriften meer gemaild (zelfs niet met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt). Indien nodig kan dit wel nog via www.helena.care. Meer info over attesten zie ook rubriek ‘voorschriften en attesten’.

 

Naam onderneming: BV Marijke Vanden Berghen, huisarts
Praktijkadres: Varkensstraat 11 b003 te Mechelen
Ondernemingsnummer: 0827.689.419

Toezichthoudende autoriteit: Orde der artsen, gevestigd te de Jamblinne de Meuxplein 34 – 35 in 1030 Brussel.

Gereglementeerd beroep: Orde der artsen, beroepstitel: huisarts, beroepsregels : Code van medische deontologie

Gedragscode: Code van medische deontologie : https://ordomedic.be/nl/code-2018